תנאי שימוש באתר “אלדד שמח – ד”ר פיקס תקן זאת בעצמך”

כללי:

בתקנון זה, תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר. כל ניסוח בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך, וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך. השימוש בלשון זכר או יחיד הוא לצורכי נוחות בלבד.

השימוש באתר מותנה בהסכמה לתנאים המפורטים להלן, אותם יש לקרוא בעיון. על ידי כניסתך לאתר הינך מאשר/ת את הסכמתך לאמור בתנאים אלו.

תנאי התקנון משתנים מעת לעת, ואין הנהלת האתר ו/או הבעלים חייבים במתן כל הודעה על שינוי תקנון זה. התקנון המחייב הוא התקנון הנמצא באתר ברגע נתון, ותוקפו חל מרגע פרסומו באתר.

הכותרות של כל סעיף הן לצורכי נוחות בלבד, ואין להן כל משמעות מעבר לכך.

הגדרות בתקנון זה:

 • “האתר” – אתר שכתובתו הראשית הינה www.drfix.co.il.
 • “מנהל האתר”, “הבעלים” או “אלדד שמח – ד”ר פיקס תקן זאת בעצמך” – אלדד שמח, המייסד והבעלים של האתר.
 • “תכנים” – כל מידע, מאמר, פרסום, סקירה, תמונה או קישור לתמונה, סרטון או קישור לסרטון, בין אם בטקסט או במדיה אחרת, בין אם באתר או שמקורם באתר, שיועמדו לרשות המשתמשים באתר.
 • “משתמש” – כל אדם, חברה, תאגיד ו/או גוף כלשהו, העושים שימוש מכל סוג שהוא בתכני האתר, בין אם בגלישה באתר בכל דרך שהיא, לרבות, אך לא רק – מחשב, מחשב טאבלט, מכשיר טלפון סלולרי ועוד, או בדרכים אחרות, לרבות הגעת תכנים למשתמש שמקורם מגורם אחר באתר.
 • “פרסומת” – תוכן שבמהותו נועד למטרות רווח של בעליו (המפרסם).

זכויות באתר:

כל זכויות התכנים המופיעים באתר אשר מקורם בבעלים ו/או מטעמם ו/או שהועברו אליהם ו/או שנרכשו על ידם, לרבות קניין רוחני הקשור בסמליל (לוגו) ובסיסמאות הפרסומיות (סלוגן) המופיעים באתר, שייכים במלואם לבעלים. כל זכויות העיצוב של האתר, מכל סוג שהוא, שייכות במלואן לבעלים.

התכנים באתר נועדו לשימושו האישי והפרטי בלבד של המשתמש באתר, ואין לעשות בהם שימוש אחר כלשהו, לרבות שימוש מסחרי. אין להעתיק, לשכפל, להדפיס, לצלם, לשמור בכל דרך שהיא, לרבות שימוש במדיה מגנטית או אחרת, תכנים כלשהם מהאתר לצורך הפצה, פרסום בדרך כלשהי, עשיית רווחים, בלא קבלת הסכמת הבעלים, בכתב ומראש.

סימני מסחר המוצגים באתר מטעמם של מפרסמים כלשהם הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות שימוש בסימני מסחר אלו ללא הסכמת בעליהם, בכתב ומראש.

שימוש באתר:

התכנים, המוצרים והשירותים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS), ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הבעלים בגין תכונות של המוצרים, השירותים והתכנים באתר, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצורכי המשתמש, או התגובות שיעורר הפרסום באתר. השימוש בתכני האתר ובשירותיו, יעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.

הבעלים לא יישאו בשום אחריות ביחס לתכנים המתפרסמים באתר – תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המשתמשים באתר ו/או מחשביהם, ולא יהיו אחראים לכל נזק (פיזי, רגשי, נפשי או אחר), חבלה, הפסד, אובדן, עוגמת נפש, הוצאה, וכיוצא באלו תוצאות, במישרין או בעקיפין, שייגרמו למשתמש, לכל צד שלישי או ישות אחרת, עקב שימוש בתכנים המתפרסמים באתר או יישומם בכל דרך.

המשתמש מבין ויודע כי התכנים המוצגים באתר, תכנים שמקורם לא באתר, לרבות קישורים לאתרים אחרים, או תכנים שמקורם במשתמשים אחרים, אינם מהווים ייעוץ מקצועי המותאם לצרכיו של כל משתמש. הבעלים אינם אחראים לתכנים אלו ולתוצאות, במישרין או בעקיפין, שייגרמו למשתמש, לצד שלישי כלשהוא או לישות אחרת, עקב פעולה המתבססת על תכנים אלו או על יישומם, לרבות תכנים הנלמדים במסגרת הסדנאות המוצעות באתר. על המשתמש חלה אחריות מלאה ובלעדית לפעולותיו ולתוצאותיהן.

תכנים שהם במהותם קישורים לאתרים אחרים מתוך האתר, נועדו להעשרה ולנוחות המשתמש בלבד, ואין הבעלים אחראים לתוכנם של אתרים אלה, מהימנותם או תקינותם. קישורים אלו אין בהם כדי להוות אישור או רמז לכך שהמידע באתר אליו מצביע הקישור אמין, מהימן, מלא או מעודכן.

פרסום תכנים באתר:

באתר מוצגים תכנים שמקורם במשתמשים (גולשים) אחרים, לרבות תגובות, המלצות, תמונות וכד’. התכנים באתר חשופים למשתמשים אחרים, ואין למנהלי האתר והבעלים שום שליטה באשר לגורמים אחרים הנחשפים לתכני האתר ולאתר בכלל. אין הבעלים ומנהלי האתר יכולים לצפות מה תהיה תגובת משתמשים או גורמים אחרים לתכנים המתפרסמים באתר, ולא יהיו אחראים לתוצאות פרסום תכנים ע”י משתמשים אחרים, לרבות פרטים אישיים.

אין לפרסם באתר תכנים כלשהם לרבות טקסטים, תגובות, הודעות, מסרים, תמונות או קישורים שהינם אחד או יותר מאלה:

 • תכנים הפוגעים ברגשות הציבור, חלקו או מגזרים ממנו, או המהווים הוצאת דיבה ולשון הרע כמשמעה בחוק, או המהווים הפרה כלשהיא של כל חוק או דין, או המעודדים ביצוע עבירה או עוולה, תכנים פוגעניים, בעלי אופי מיני בוטה, גזעניים או הפוגעים בפרטיות.
 • תכנים אשר הזכויות בהם אינן שייכות למפרסם, ויש בהם לכאורה הפרת זכויות יוצרים.
 • תכנים שמטרתם, בין ביודעין ובין שלא ביודעין, לשבש את פעילותו התקינה של האתר.
 • תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או פרסומי כלשהו.

הבעלים, מנהלי האתר ו/או מי מטעמם שהוסמך לכך, רשאים שלא לפרסם תכנים אשר לדעתם מפרים את התנאים שלעיל, כולם או מקצתם, ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, ללא כל צורך במתן הודעה מראש, נימוקים או הסברים לכל גורם שהוא, לרבות מפרסם התכנים, והם רשאים למחוק תכנים אלו מהאתר בכל עת. הבעלים, מנהלי האתר ו/או מי מטעמם שהוסמך לכך, רשאים להפסיק את השימוש שעושה משתמש כלשהו באתר אם לא יעמוד בתנאי השימוש.

המשתמשים מתירים להנהלת האתר להשתמש בתכנים ובחומרים שהועלו לאתר לכל מטרה שהיא, ולצורך כך מצהירים כי זכויות השימוש בתכנים אלו שייכות להם, (המשתמשים), והם מוסרים להנהלת האתר והבעלים את זכויות היוצרים לתכנים אלו.

האתר משמש, בין היתר, כפלטפורמה פרסומית למפרסמים שונים. כל התכנים מכל סוג שהוא המתפרסמים בפרסומות הם על אחריות המפרסמים אותם ועל דעתם, וכל הזכויות של תכנים אלו שייכות למפרסמים, לרבות סמליל (לוגו), סיסמא פרסומית (סלוגן) וסימני מסחר רשומים. משתמש אשר יעשה שימוש לא חוקי בתכנים אלו יהא חשוף לתביעות משפטיות מצד המפרסמים. אין הנהלת האתר והבעלים ישאו בשום אחריות משום סוג שהוא בגין נזק מכל סוג שהוא שייגרם למשתמש או למפרסמים עקב שימוש בתכנים אלו, והמשתמש או המפרסם לא יהא זכאי לפיצוי משום סוג שהוא.

סמכויות וזכויות הנהלת האתר והבעלים:

הנהלת האתר והבעלים רשאים לשנות את האתר, מבנהו, מראהו, תוכנו, וכל הקשור בו, לרבות זמינותו וזמינותם של המוצרים, השירותים והתכנים המופיעים בו, ללא מתן הודעה מוקדמת. למשתמש לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר והבעלים בקשר לכך. הנהלת האתר והבעלים לא יהיו אחראים לכל אובדן, נזק, פגיעה, עוגמת נפש וכד’, שייגרמו בשל אובדן מידע או תכנים כלשהם שהיו באתר, ללא קשר למקורם של תכנים אלו.

הנהלת האתר והבעלים מתחייבים שלא למסור פרטים אישיים של משתמש לצד שלישי, לרבות שם ודוא”ל, אלא אם יחוייבו לעשות כן בצו שיפוטי או כתוצאה מהליכים משפטיים.

הנהלת האתר והבעלים רשאים להשתמש בפרטי משתמש, לרבות כתובת דוא”ל ושם, ליצירת קשר עם המשתמש. החברה לא תעביר למפרסמים מידע שעלול לזהות משתמש באופן אישי, אלא אם יאשר הסכמתו לכך. למשתמש עומדת הזכות לבקש מהנהלת האתר שלא ליצור איתו קשר, והנהלת האתר תכבד בקשה זו ותמחק את המשתמש מרשימת התפוצה של האתר (פעולה שהמשתמש יכול לעשות בעצמו ללא צורך בהתערבות הנהלת האתר והבעלים).

המשתמש יפצה את הנהלת האתר והבעלים, או מי מטעמם בגין כל הוצאה, הפסד, אובדן רווח, נזק מכל סוג שייגרמו למי מהם, כתוצאה מהפרת תנאי שימוש אלה, כולם או חלקם, או כתוצאה מתביעה או דרישה של צד שלישי או גורם כלשהו בהקשר לשימוש באתר על ידי המשתמש.

על תקנון זה ותנאי השימוש המפורטים בו, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל ענין הנוגע לתקנון זה הינו בבתי המשפט המוסמכים באיזור נתניה.

פרטי התקשרות:

 • טלפון: 054-2614545
 • דוא”ל: info@drfix.co.il
 • כתובת: המגיד 3, נתניה 4223202

בכבוד רב,

אלדד שמח

המייסד והבעלים של אתר www.drfix.co.il